چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

98.75%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بهسود (ننگرهار) ریاست تنظیم پروژه ها (پل - آهن کانکریت ) 39 ( متر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1392 420357
عکس ها
هدف پروژه
پل بهسود که ولسوالی های بهسود،کوزکنرودره نورولایت ننگرهارراکه جمعاً دارای 220 هزارنفوس میباشد به مرکزولایت وصل نموده که کارمندان دولت،محصلین،کسبه کاران وغیره ساکنین ولسوالی های متذکره جهت رفت وآمد به شهرجلال آباد ازآن استفاده نموده ودرکنارآن ساکنین ولایت های کنر و نورستان با عبور ازاین پل ازولایات شان به مرکزننگرهار وپایتخت کشوررفت وآمد مینمایند. همچنان انتقال مواد معادن جغل دریائی وسنگ تعمیراتی ولسوالی تسهیل در سیستم ترانسپورتی، بهبود در وضعیت معیشتی مردم محل، تسهیل تعاملات محل و رشد اقتصادی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان 350 متر پل بهسود ولایت ننگرهار

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1392/07/21

شروع اعلان داوطلبی

1392/08/20 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

4 شرکت شرکت ساختمانی و سرکسازی و تولید مواد ساختمانی خورشید 2شرکت ساختمانی امید مهمند 3 شرکت ساختمانی مجیب سوپر یرلمیتد 4 شرکت ساختمانی میوند بلدرز,5 شرکت ساختمانی نوی ستانکزی,6شرکت ساختمانی عادل تعود 7 شرکت ساختمانی رضا احمدی

شرکت هایی داوطلب

1392/08/21 - 1392/09/11

شروع/ختم ارزیابی آفرها

970,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1392/09/12 - 1392/09/19

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی سرکسازی میوند بلدرز,

شرکت برنده نهایی

24,485,338.50
افغانی

قیمت قرارداد

1392/09/26

تاریخ مکتوب آغاز کار

1394/11/04

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان 350 متر پل بهسود ولایت ننگرهار

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی سرکسازی میوند بلدرز,

شرکت قراردادی

24,485,338.50
افغانی

قیمت قرارداد

24,783,551.10
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

24,474,722.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1392/09/26

تاریخ شروع قرارداد

1394/11/04

تاریخ ختم قرارداد

1394/11/04

تاریخ ختم نهایی

2 سال 1 ماه 7 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

298,212.60

مقدار تعدیل پولی
  • چون کارات پروژه اعمار ساختمان دو پل ژاندارمه و فارم هده ولایت ننگرهار از مدت هشت ماه بدینسو نسبت نبودن تخصیص و نسبت عدم اجرای حواله های مالی متوقف شده است . شرکت میوند بلدرز به امکانات مالی خودشان کار ها را تا 85 فیصد پیش برده اند و همچنان کار پل فارم هده توسط مقام محترم ننگرهار متوقف گردیده بود که مکتوب ولایت ضمیه این عریضه میباشد و مقام ارسال گردیده است .
  • نظر به مشکلات تخنیکی که در ذیل ذکر است در ساحه موجود بوده که مانع پیشرفت کار پروژه گردیده است . 1- پایپ های PVC که در پیاده رو ها انجام داده شود در نقشه موجود بوده ولی در BOQ موجود نمی باشد . 2- کار تخریب 46 متر پیاده رو های قبلی و کتاره در BOQ موجود نیست چون زیر پیاده رو کاربووال است تا پیاده رو را تخریب ننماییم ما نمی توانیم کاربووال را بی اندازیم . 3- در طرف غربی پل 4 متر سلب داریم چون ملکیت مردم محل می باشد که اجازه انداختن سلب را نمی دهند ما با شاروالی و فواید عامه ننگرهار تماس گرفتیم . اما تا الحال مشکل ما را حل ننموده اند . 4- در کار پل هده گادر ها تماما آماده است و ما می خواهیم کانکریت سلب پل فارم هده را ریخت نماییم چون در کانال آب موجود می باشد و تا آب آن به مدت 20 روز خشک گردد این کار قابل اجرا نمی باشد . بنآ از مقام محترم تقاضا تمدید قرارداد برای مدت چهار ماه می نمائیم امید که در زمینه ما را همکاری نماید . بنآ شرکت نمی تواند نظر به معاذیر فوق کار پروژه را به وقت زمان معینه به اکمال برساند .

پروژه اعمار ساختمان پل بهسود و دو پل ژاندارمه و فارم هده ولایت ننگرهار

نام پروژه

24,474,722.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1394/11/04

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه ساختمان 350 متر پل بهسود ولایت ننگرهار

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1392/09/26

تاریخ شروع قرارداد

1394/11/04

تاریخ ختم قرارداد

1394/11/04

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

24,485,338.50
افغانی

قیمت قرارداد

24,783,551.10
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

298,212.60
افغانی

تعدیل قیمت
  • چون کارات پروژه اعمار ساختمان دو پل ژاندارمه و فارم هده ولایت ننگرهار از مدت هشت ماه بدینسو نسبت نبودن تخصیص و نسبت عدم اجرای حواله های مالی متوقف شده است . شرکت میوند بلدرز به امکانات مالی خودشان کار ها را تا 85 فیصد پیش برده اند و همچنان کار پل فارم هده توسط مقام محترم ننگرهار متوقف گردیده بود که مکتوب ولایت ضمیه این عریضه میباشد و مقام ارسال گردیده است .
  • نظر به مشکلات تخنیکی که در ذیل ذکر است در ساحه موجود بوده که مانع پیشرفت کار پروژه گردیده است . 1- پایپ های PVC که در پیاده رو ها انجام داده شود در نقشه موجود بوده ولی در BOQ موجود نمی باشد . 2- کار تخریب 46 متر پیاده رو های قبلی و کتاره در BOQ موجود نیست چون زیر پیاده رو کاربووال است تا پیاده رو را تخریب ننماییم ما نمی توانیم کاربووال را بی اندازیم . 3- در طرف غربی پل 4 متر سلب داریم چون ملکیت مردم محل می باشد که اجازه انداختن سلب را نمی دهند ما با شاروالی و فواید عامه ننگرهار تماس گرفتیم . اما تا الحال مشکل ما را حل ننموده اند . 4- در کار پل هده گادر ها تماما آماده است و ما می خواهیم کانکریت سلب پل فارم هده را ریخت نماییم چون در کانال آب موجود می باشد و تا آب آن به مدت 20 روز خشک گردد این کار قابل اجرا نمی باشد . بنآ از مقام محترم تقاضا تمدید قرارداد برای مدت چهار ماه می نمائیم امید که در زمینه ما را همکاری نماید . بنآ شرکت نمی تواند نظر به معاذیر فوق کار پروژه را به وقت زمان معینه به اکمال برساند .