چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
چاریکار (پروان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 24 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1392 420387
عکس ها
هدف پروژه
توسعۀ شهری، کاهش ترافیک، اتصال منطقوی و محلی، بهبود وضعیت محیط زیست و تسهیل در عرضۀ خدمات (صحی، آموزشی و شهری).
نظریات مردم
ثبت نظریه

سرک های داخل شهر چاریکار بطول 3.142 کیلومتر

عنوان تدارکات

proc_type.proc_type_

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1393/07/19

شروع اعلان داوطلبی

1393/08/13 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,200,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1393/11/20 -

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی فرشاد سیدخیلی,

شرکت برنده نهایی

105,155,334.58
افغانی

قیمت قرارداد

1393/11/29

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/03/29

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سرک های داخل شهر چاریکار بطول 3.142 کیلومتر

عنوان قرارداد

proc_type.proc_type_

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی فرشاد سیدخیلی,

شرکت قراردادی

105,155,334.58
افغانی

قیمت قرارداد

105,155,334.58
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

105,155,151.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1393/11/29

تاریخ شروع قرارداد

1395/03/29

تاریخ ختم قرارداد

1395/03/29

تاریخ ختم نهایی

1 سال 3 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک های داخل شهر چاریکار

نام پروژه

105,155,151.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه

سرک های داخل شهر چاریکار بطول 3.142 کیلومتر

عنوان قرارداد

proc_type.proc_type_

نوع قرارداد

1393/11/29

تاریخ شروع قرارداد

1395/03/29

تاریخ ختم قرارداد

1395/03/29

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

105,155,334.58
افغانی

قیمت قرارداد

105,155,334.58
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت