چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

62.58%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سالنگ (پروان) قوای کار (سرک ملی - آسفالت ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص --- 1398 420568
عکس ها
هدف پروژه
شاهراه سالنک جنوبی از جمله شاهراه ترانزدی و شاهرای بسیار مهم برای رفت امد وسایط از بیشتر ولایات به مرکز و از مرکز به سایر ولایات میگردد. شاهراه سالنگ جنوبی بیشتر از 12 ولایات شمالی را با هم وصل مینمایند بنا ترمیم و نو سازی شاهراه متذکره خیلی مهم و حیاتی میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

لات دوم پروژه ترمیماتی شاهراه سالنگ از پل فرشتگان الی گولایی دو شاخ بطول 039+10 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/07/01

شروع اعلان داوطلبی

1397/08/05 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرکسازی پسران محمد نعیم

شرکت هایی داوطلب

1397/08/09 - 1398/09/02

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/12/04 - 1397/12/22

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت برنده نهایی

196,700,092.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/02/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/07/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

لات دوم پروژه ترمیماتی شاهراه سالنگ از پل فرشتگان الی گولایی دو شاخ بطول 039+10 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت قراردادی

196,700,092.00
افغانی

قیمت قرارداد

196,700,092.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

123,097,418.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/02/01

تاریخ شروع قرارداد

1398/07/30

تاریخ ختم قرارداد

1398/07/30

تاریخ ختم نهایی

0 سال 6 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

لات دوم پروژه ترمیماتی شاهراه سالنگ از پل فرشتگان الی گولایی دو شاخ بطول 039+10 کیلومتر

نام پروژه

123,097,418.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/07/30

تاریخ تکمیل پروژه

لات دوم پروژه ترمیماتی شاهراه سالنگ از پل فرشتگان الی گولایی دو شاخ بطول 039+10 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1398/02/01

تاریخ شروع قرارداد

1398/07/30

تاریخ ختم قرارداد

1398/07/30

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

196,700,092.00
افغانی

قیمت قرارداد

196,700,092.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت