چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

99.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

94.23%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سالنگ (پروان) قوای کار (سرک ملی - آسفالت ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص --- 1397 420568
عکس ها
هدف پروژه
شاهراه سالنک جنوبی از جمله شاهراه ترانزدی و شاهرای بسیار مهم برای رفت امد وسایط از بیشتر ولایات به مرکز و از مرکز به سایر ولایات میگردد. شاهراه سالنگ جنوبی بیشتر از 12 ولایات شمالی را با هم وصل مینمایند بنا ترمیم و نو سازی شاهراه متذکره خیلی مهم و حیاتی میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ترمیم و بازسازی شاهراه سالنگ شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان بطول 9.930 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/03/16

شروع اعلان داوطلبی

1397/04/02 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرکسازی پسران محمد نعیم

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت برنده نهایی

199,181,511.56
افغانی

قیمت قرارداد

1397/06/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/06/15

تاریخ ختم قرارداد

تحت پلان تدارکات

وضعیت

ترمیم و بازسازی شاهراه سالنگ شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان بطول 9.930 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت قراردادی

199,181,511.56
افغانی

قیمت قرارداد

199,181,511.56
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

187,690,307.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/06/10

تاریخ شروع قرارداد

1398/06/15

تاریخ ختم قرارداد

1398/06/15

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 5 روز

مدت قرارداد

99.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ترمیم و بازسازی شاهراه سالنگ شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان بطول 9.930 کیلومتر

نام پروژه

187,690,307.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/06/15

تاریخ تکمیل پروژه

ترمیم و بازسازی شاهراه سالنگ شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان بطول 9.930 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/06/10

تاریخ شروع قرارداد

1398/06/15

تاریخ ختم قرارداد

1398/06/15

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

199,181,511.56
افغانی

قیمت قرارداد

199,181,511.56
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت